Representació Territorial de la FCC a Barcelona

Joaquin Zarzoso

President de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona.

Actualment és president de la Societat de Caçadors l'Alzina

Actualment ocupa el càrrec de Consejero a Mutuasport.

 


Representació Territorial de la FCC a Barcelona

 

La Federació Catalana de caça ( FCC) és una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica de la caça reconeguda dins l’àmbit de Catalunya que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena pel compliment de les seves finalitats, les quals, són sense ànim de lucre i de durada indefinida.  

 

La FCC, pel compliment de les seves finalitats i pel millor desenvolupament de les seves competències pel tot el territori de Catalunya, s’organitza amb Representacions Territorials en l’àmbit de les respectives províncies. Així doncs, la Representació Territorial de la FCC a Barcelona (RT de la FCC a Barcelona) disposa de competències específiques que se’ls assignen mitjançant els Estatuts de la FCC i d’altres que, en tot moment, se’ls hi pugui delegar.  

 

Entre les competències de la RT de la FCC a Barcelona destaquem la promoció, organització i control de l’activitat de la caça i de les seves disciplines en el seu àmbit geogràfic. Així mateix, té la representació de les societats esportives del seu àmbit  davant les autoritats i organismes oficials el que suposa una garantia de defensa.  També tutela les proves i competicions que li corresponen, organitza diferents esdeveniments esportius com batudes per dones, per joves, per les persones de la tercera edat, tirades intersocials etc, proposa i tutela sortejos de diferents peces de caça,  tramita les peticions d’afiliació de les societats esportives i expedeix les llicències federatives dels caçadors i dels ocellaires, preparadors i arbitres o jutges de l’àmbit territorial. 

Per tot això, dedica molts esforços per aconseguir pel col·lectiu que representa,  les millors cobertures de danys propis i de responsabilitat civil amb els preus més assequibles, plantejant qualsevol solució davant de quelcom incident que es pugui presentar. Al mateix temps, ofereix als gossers la possibilitat d’assegurar als seus gossos de caça, tant pels danys que puguin provocar a un tercer, com pel que pugui patir el gos en acció de caça. Amb tot això, la RT de la FCC a Barcelona, posa a l’abast de les societats i dels seus socis, diferents assegurances que cobreixin qualsevol risc durant la pràctica de la caça amb un assessorament personalitzat.  

 

D’altra banda, promociona dins del col·lectiu, als joves i a les dones oferint les millors condicions econòmiques i de privilegi per intentar aconseguir la continuïtat d’aquest esport i posicionar a la dona dins de l’activitat cinegètica. 

 

Així mateix, entre les seves funcions cal destacar la tasca que realitza per mantenir el respecte i el compliment de la normativa vigent en la matèria, els estatuts, els reglaments i els diferents acords que puguin haver-hi. Per tot això, organitza molt sovint, jornades de formació de manera fàcil i senzilla i amb ponents experts en temes de caça,  s’explica als federats diferents monogràfics orientats a satisfer les demandes del col·lectiu amb l’actualització, divulgació de coneixements tant tècnics com jurídics de temàtica variada. Una formació continuada i especialitzada com les jornades  de tir,  adreçat principalment  als més joves de la ma d’experts tiradors,  de seguretat a les batudes, de salut animal, de gestió cinegètica, gestió de societats, etc. 

 

La RT de la FCC a Barcelona, també ofereix un servei tècnic i jurídic gratuït per totes les societats federades del seu àmbit geogràfic amb l’objectiu d’assessorar i col·laborar en els assumptes referents a les activitats de l’esport de la caça, la qual cosa, fa que els professionals que l’integren puguin, en un moment donat, actuar davant de l’administració pública en defensa del col·lectiu o oferir un servei personalitzat davant de qualsevol problemàtica.

 

Finalment, la RT de la FCC a Barcelona, vetlla de manera molt activa pel futur de la caça. Per aquesta raó, participa i col·labora, juntament, amb MUTUASPORT i organismes com el SEFaS amb diferents projectes  amb l’objectiu de conservar i lluitar per un aprofitament sostenible de les diferents especies cinegètiques ( conill, llebre, tord, guatlla, senglar,etc.,).

 

De igual forma, treballem per oferir diferents descomptes directes al nostre col·lectiu com poden ser revisions mèdiques, articles de caça o visió nocturna, entre d’altres.

 

Des de la Junta Directiva de la R.T. de la FCC a Barcelona ens posem a la vostre disposició per tot allò que considereu oportú en benefici de la nostre passió que no és altre que la caça.

La  Caça És Vida!

La  Caça És un Dret!

La  Caça És Passió!

 Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça