modalitats_competicio
CAÇA BECADA


CAÇA BECADA

MODALITAT CAÇA BECADA

El Campionat d'Espanya de Caça de Becades amb Gos comprèn quatre nivells:

Social, Provincial, Autonòmic i Final.


Les diferents proves del campionat es regularan conformement a aquest reglament i les normes concordants que cada any emeti la R.F.E.C., per a la Final i cada Federació Autonòmica per a les competicions de nivell social, provincial i autonòmic dins de l'àmbit de les seves competències.


La Real Federació Espanyola de Caça serà l'encarregada d'elaborar les normes reguladores de cada temporada i de donar-les a conèixer abans de l'u d'octubre de cada any.


Les Federacions Autonòmiques organitzaran, conformement a aquest Reglament, les proves amb caràcter social, provincial i autonòmic, a través de si mateixes, de les seves Delegacions provincials i de les societats. En la Final, cap participant amb zero punts podrà optar a podium. En la resta de fases, Provincial, Autonòmica de la competició no es podran classificar directament els participants amb zero punts. En aquest cas i sempre que existissin places vacants, es realitzarà un
sorteig per a cobrir les places entre aquells que hagin entrat en temps reglamentari.


Les proves de cada nivell tindran caràcter selectiu o classificatori atorgant-se al vencedor el títol de campió de la prova que podrà defensar en l'edició següent.


L'entitat organitzadora haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança per a cobrir la seva responsabilitat civil pels danys a tercers que pogués incórrer com a tal organitzadora
 Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça