PRACTICAR LA TAXIDÈRMIA

ORDRE de 16 de juliol de 1990, per la qual es regulen el Registre de tallers de taxidermistes i altres qüestions relatives a la taxidèrmia.


Per poder exercir la taxidèrmia és necessari sol·licitar la inscripció al Registre de tallers de taxidermistes. A la sol·licitud cal adjuntar una memòria s'indiqui el motiu de l'activitat i com es vol dur a terme.

Un cop autoritzada l'activitat i duta a terme la inscripció al Registre, el Departament facilitarà un llibre de registre en què han de constar les dades referents als exemplars de la fauna salvatge objecte de dissecació total o parcial.

Cal adreçar l'autorització als Serveis Territorials corresponents del Departament (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Terres de l’Ebre).

Quan la persona interessada deixa de dur a terme l’activitat cal que sol·liciti la baixa al Registre.

 Més informació

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça