modalitats


FALCONERIA

La falconeria és l'art de criar, entrenar i tenir cura dels ocells rapinyaires per a la caça de volateria. En general es pot dir que és una caça que es practica des de l'antiguitat medieval amb falcons, astors, xoriguers, falcó de Harris i altres rapinyaires capaços de perseguir la presa a l'aire fins a fer-la caure o capturar-la.

Per poder tenir ocells rapinyaires (exemplars autòctons, al·lòctons o híbrids), cal disposar d'una autorització especial que atorguen els Serveis Territorials corresponents o el Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural en el cas de les comarques de Barcelona i de la Catalunya Central. Aquesta autorització es fa efectiva mitjançant l'alta de l'ocell al Registre d'Ocells Rapinyaires Destinats a la Pràctica de la Falconeria, i l'atorgament al tenidor d'un permís de tinença per a cada ocell.

Quan la tinença s'emmarca en una activitat d'educació ambiental o de conservació, cal sol·licitar, a més, una altra autorització diferent de l'esmentada. Així mateix, el fet de posseir un permís de tinença no autoritza la cria en captivitat d'exemplars destinats a la pràctica de la falconeria, l'exhibició pública d'ocells de falconeria autòctons, l'ús de falcons en fires de caça ni l'ús de la falconeria per al control d'avifauna, activitats per a les quals també cal sol·licitar les autoritzacions corresponents.

Les espècies caçables i els períodes durant els quals es pot caçar amb ocells de falconeria s'estableixen anualment mitjançant la resolució per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada en curs. Les possibles limitacions de la pràctica de la falconeria en determinades zones (protegides o d'ordenació cinegètica) les estableix l'òrgan gestor de l'espai, a qui s'ha de consultar qualsevol dubte sobre aquest tema.

Marcatge dels exemplars
Tots els ocells registrats han d'estar identificats amb un marcatge inviolable (anella tancada metàl·lica i/o microxip).

Exempcions d'alta o baixa al Registre
Queden exempts de sol·licitar l'alta d'un exemplar al Registre:

El tenidor resident fora de Catalunya que hi romangui per períodes de temps inferiors als dos mesos. Malgrat tot, aquest tenidor ha de disposar de la resta de documentació que acrediti la legalitat de l'exemplar.
La persona resident a Catalunya que tingui temporalment l'exemplar: per ser intermediària en una transacció econòmica, per disposar de l'animal durant un període de temps inferior als dos mesos o per haver-li estat cedit l'animal durant el temps equivalent a la temporada de cria en curs. Malgrat tot, aquest tenidor ha de disposar de la resta de documentació que acrediti la legalitat de l'exemplar.

No han de sol·licitar la baixa d'un exemplar al Registre els tenidors que cedeixin temporalment l'animal per al temps equivalent a la temporada de cria en curs o durant un període de temps inferior als dos mesos, tant si el cedeix a una persona resident a Catalunya com a una persona resident fora de Catalunya.

Les tinences o cessions temporals s'han de comunicar als Serveis Territorials que correspongui del Departament (Servei de Fauna i Flora en el cas de les comarques de Barcelona i la Catalunya Central), i també han d'estar reflectides en el llibre de registre del nucli zoològic. Si la tinença o cessió excedeixen els períodes de temps indicats, és obligatori sol·licitar les altes o baixes que corresponguin.

Pots accedir a l'apartat de legislació si necesites més informació.

Registre d'ocells destinats a la falconeriaPolítica de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça