serveis


Perdius Roges de Torreferrusa

La Granja Cinegètica de Torreferrussa, es gestiona conjuntament entre l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la SubdireccióGeneral  d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de la Direcció General  de Forests i la Federació Catalana de Caça.


Aquesta granja té com objectiu la reproducció en captivitat de perdiu  roja (Alectoris rufa) seleccionada genèticament de l’estirp pròpia de Catalunya. La qualitat genètica d’aquestes perdius es controlada per l’IRTA amb els marcadors d’ADN defi nits en el projecte de Fedenca en el que col•laboren 6 laboratoris europeus (IRTA, IREC, FB-UCM, S.PCEU i ANTAGENA de la ONCFS).


Segons conveni signat amb la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, el 29 de juliol de 1999, per les explotacions cinegètiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,a la Federació Catalana de Caça li correspon el 75% de la producció anual de perdius roges de la granja de Torreferrussa, per que siguin repartides a traves de les respectives Representacions Territorials, a les societats de caçadors titulars d’una àrea privada de caça.

Aquestes perdius disposen de garanties sanitàries i genètiques adequades i es tenen que destinar exclusivament a fer repoblacions i en cap cas es permetrà alliberar-les al llarg del període hàbil de caça. El període en que es permet fer la repoblació va des de la fi nalització de la temporada de caça d’aquesta espècie fins un mes abans del inici del període hàbil de la temporada següent. 


Per poder rebre aquestes perdius l’administració demana que les societats de caçadors destinatàries compleixin els requisits següents: 


• Disposar de la infraestructura necessària (voladors fi xes o gàbies mòbils adequades) que permeti la seva aclimatació abans de ser repoblades a un hàbitat adequat per aquesta espècie.

 
• Que la quantitat de perdius atorgades estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica i no s’hagi superat aquesta quantitat.


•Que el titular de l’àrea privada de caça hagi complimentat el full de Comunicació obligatòria de la recepció i repoblació de perdius roges de la Granja Cinegètica de Torreferrussa.


Les societats de caçadors que compleixen aquets requisits i estan interessades en la realització de repoblacions amb les perdius de Torreferrussa, tenen que sol•licitar-ho a la Territorial de Barcelona amb el  model facilitat cada any per la Representació Territorial de la FCC a Barcelona enviat per correu ordinari. 

 

 

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça